Email gönder

CV'nizi ek dosya olarak gönderebilirsiniz. Sadece Word, Excel, ve PDF kabul edilmektedir.

HASSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Hassan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verileriniz ve mahremiyetiniz bizler için son derece önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerinize hassasiyetle saygı göstermekteyiz.
Belirtilen hassasiyetler kapsamında, hukuken zorunlu olmayan hiçbir veriniz, Şirketimizce işlenmemektedir.
İşbu siz çalışan adayına yönelik aydınlatma metninde yer alan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “ilgili kişi” yada “veri sahibi” kavramı, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;  “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleneceğini, Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verilerin, bildirildiği şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, işlenme sebebinin ortadan kalkması ve ilgili kanunlarda saklama için öngörülen sürelerin dolmasını takiben, verilerinizin yok edileceğini bildiririz.

 • Veri Sorumlusunun Kimliği:

Çalışan adayı başvurunuz kapsamında veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 524913 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi No:88 Esenyurt/İstanbul adresinde bulunan HASSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’dir.
Veri sorumlusuna ulaşmak için, www.hassan.com.tr web sitemizde yer alan iletişim sayfamızdan faydalanabileceğiniz gibi, başvuru, istek, öneri ve şikayetlerinizi kvkk@hassan.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan iş başvurusu talebinizin doğrultusunda iş sözleşmesinin kurulmasına yönelik olarak, ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz Şirketimizde çalışan veya çalışmayan kişilerle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla  KVKK m.5/2-c kapsamında,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Hukuki sebebi ile işlenmektedir.
Çalışan adayı başvurunuz kapsamında sunmuş olduğunuz ve tarafınızca hazırlanan özgeçmiş belgenizde, işlenme izni vermeyi tercih etmeyebileceğiniz, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan ve “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” olarak adlandırılan “ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler”in paylaşılmamasını önemle rica ederiz.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.hassan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Hassan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimize web sitemiz aracılığıyla, bizzat yapmış olduğunuz başvuruyla, işe alım ve kariyer konusunda aracı olan firmalar ve online platformlar aracılığıyla veya benzeri farklı kanallardan yapmış olduğunuz iş başvuruları ile toplanmaktadır. Ayrıca kendinize referans olarak belirttiğiniz kişi ve kurumlardan, söz konusu kişi ve kurumlara tarafınızın kişisel verilerini, sonraki işe alım süreçlerinde paylaşılmasına açık rıza verdiğiniz ölçüde toplanmaktadır. Bahse konu kişi ve kurumlara kişisel verilerin paylaşımı hususunda rıza verilmemiş olması halinde, iş başvurusu kapsamında, söz konusu referanslar dikkate alınmayacaktır.
Şirketimiz tarafından belirtilen kanallarla sözleşmenin kurulması ve bir hakkın tesisi, kullanılması hukuki sebeplerine dayanarak, Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.
Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Diğer taraftan, özel nitelikli kişisel veri kapsamında sağlık verinizi içeren HES kodu veriniz, KVKK 6/3 maddesinde belirtilen kamu sağlığının korunması ve gerçekleştirilecek olan iş görüşmesinde Şirket çalışanlarımızın sağlığının korunması amacıyla risk durumunun değerlendirilmesine yönelik olarak işlenmektedir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında, toplanan kişisel verileriniz, Şirket bünyesinde kalmakta olup; 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.
İşbu iş başvurunuz kapsamında toplanan kişisel verileriniz, adli ve idari mercilerle ilgili mevzuat gereğince paylaşılması zorunlu olan durumlar haricinde, hiçbir kişi ya da kuruma, açık rızanız mevcut olmadığı müddetçe, aktarılmamaktadır.
www.hassan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Hassan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.hassan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Hassan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Veri Sahibi Başvuru Formu ile tarafımıza iletebilirsiniz.
Ayrıca,

 • Yazılı talepleriniz için, Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi No:88 Esenyurt/İstanbul adresine,
 • E-posta yoluyla yapacağınız talepler için, kvkk@hassan.com.tr adresine,
 • Kayıtlı e-posta yoluyla yapacağınız başvurular için, hassantekstil@hs01.kep.tr adresine,

Başvurabilirsiniz.
Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak başvurularınızı sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimizce Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklarınız,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şeklindedir.
BEYAN VE TAAHHÜT :
Şirketiniz Hassan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne yapacak olduğum iş başvurum kapsamında, Şirketiniz tarafından işlenecek olan kişisel verilerime ilişkin, tarafıma yukarıdaki metin kapsamında aydınlatma yapılmıştır. Veri sahibi olarak KVKK 11. maddesinde sayılan haklarımı ve Şirket http://www.hassan.com.tr internet adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metnini okuduğumu, anladığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim. Ayrıca Şirketinize yapmış olduğum iş başvurusu kapsamında, sunacak olduğum özgeçmiş metinlerinde, herhangi bir özel nitelikli kişisel verimin olmadığını; söz konusu metinlerde özel nitelikli kişisel verimin bulunması halinde, bundan doğacak sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve Şirketinizin bu hususta herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt ederim. İş başvurum kapsamında, referans olarak göstermiş olduğum kişi ve kurumlar nezdindeki kişisel verilerimin, iş başvurusu yapacağım kişi ve kurumlarla paylaşılması hususunda, referans kişi ve kuruluşlarda açık rızamın mevcut olduğunu taahhüt ederim.

ÇALIŞAN ADAYI
Ad Soyad            :
Tarih                     :
İmza                      :


Güvenlik Kodu Küçük- Büyük harflere duyarlıdır.